Opalescence-bleekproducten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij tandheelkundige praktijken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Eigendom sites; instemming met de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen ‘voorwaarden’) hebben betrekking op uw toegang tot en gebruik van websites, mobiele versies van websites en mobiele applicaties (verder te noemen ‘sites’) die voorzien zijn van een link naar deze voorwaarden of waarop deze voorwaarden vermeld staan of genoemd worden en die eigendom zijn van Ultradent Products, Inc. (verder te noemen ‘Ultradent’). Door de toegang tot of het bezoeken of gebruiken van de sites aanvaardt u de bepalingen uit deze voorwaarden en stemt hiermee in en verplicht u zich om u te houden aan alle geldende wet- en regelgeving. Lees deze voorwaarden alstublieft zorgvuldig door. Als u niet instemt met deze voorwaarden, vermijd dan de toegang tot of het gebruik van de sites.

Ultradent behoudt zich het recht voor om ieder gedeelte van de sites of van deze voorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Bekijk deze voorwaarden, inclusief het privacybeleid, regelmatig om te zien of er wijzigingen zijn. Als u na de aanpassingen gebruik blijft maken van de sites, houdt dit in dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt.

Gebruik van de sites

De pagina’s en alle content en materialen die daar op staan of die via de sites beschikbaar worden gesteld, waaronder logo’s, tekst, grafieken, afbeeldingen, informatie, gegevens, audio, video of andere inhoud en materialen (verder te noemen ‘content’) zijn beschermd op grond van het toepasselijke copyright, het handelsmerk, wetgeving op het gebied van vormgeving van bedrijfsuitingen en verschillende andere rechten ten aanzien van intellectueel eigendom en wetgeving met betrekking tot oneerlijke concurrentie. Zolang u zich aan deze voorwaarden houdt, geeft Ultradent u het beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht van toegang tot het materiaal van de sites en voor het gebruiken, bekijken, en downloaden daarvan, mits uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Alle andere vormen van gebruik van de sites zijn verboden. Bij schending van deze voorwaarden wordt de verleende toestemming per direct ingetrokken, zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Afgezien van de beperkte toestemming als genoemd in de vorige paragrafen, verleent Ultradent u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties ten aanzien van welke patenten, handelsmerken, copyrights af andere eigendomsrechten of intellectuele rechten dan ook. U stemt ermee in dat u geen enkel gedeelte van de sites of content kopieert, reproduceert, post, verspreidt, aanpast, uitzendt, doorgeeft, in het openbaar vertoont of op andere wijze gebruikt en dat u het op de sites weergegeven materiaal niet kopieert naar of post op een netwerkcomputer of server zonder dat u daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen van Ultradent. U mag content die van de sites kan worden gedownload alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, mits u ermee instemt de content op geen enkele wijze aan te passen of te wijzigen en dat u geen copyright, handelsmerk of andere vermeldingen verwijdert, wist of aanpast.

Privacy

Uw gebruik van de sites valt onder het privacybeleid van Ultradent, dat in te zien is onder Privacybeleid Ultradent1, (verder te noemen ‘privacybeleid’), waarvan de voorwaarden door deze verwijzing deel uitmaken van deze voorwaarden. Door gebruik te maken van de sites erkent u het privacybeleid en bevestigt u dat u het heeft gelezen en dat u instemt met de daarin genoemde voorwaarden.

Handelsmerken

De handelsmerken die op de sites worden weergegeven zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van of waarvoor een licentie is verleend aan Ultradent of waarvoor, indien nodig, toestemming is verkregen voor gebruik door Ultradent. Deze mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of op enige wijze worden gemanipuleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. Misbruik van de handelsmerken op de sites is strikt verboden.

Content van derden

Op de sites komt mogelijk content voor van derden en/of wordt door middel van links doorverwezen naar content van derden, bijvoorbeeld in de vorm van websites of materialen, die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door andere organisaties en individuen (‘content van derden’). Ultradent is niet verantwoordelijk en geeft hoegenaamd geen garanties voor de juistheid, effectiviteit, actualiteit of geschiktheid van content van derden. Door toegang te verkrijgen tot de content van derden bevestigt u en stemt u ermee in dat u dit doet op eigen risico en dat Ultradent niet aansprakelijk kan worden gesteld voor uw gebruik van of toegang tot dergelijke content van derden.

Beschikbaarheid van producten

U begrijpt en stemt ermee in dat de producten, diensten of programma’s van Ultradent die op de sites worden omschreven, waarnaar wordt verwezen, die beschikbaar worden gesteld of die worden aangeboden mogelijk niet op alle geografische locaties beschikbaar zijn of dat deze in verschillende vormen beschikbaar zijn op verschillende plaatsen. Ultradent behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van producten, diensten of programma’s naar eigen inzicht te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden. Als u toegang tot de sites wilt krijgen van buiten de VS, dan doet u dit geheel op uw eigen initiatief en bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving. Iedere aanbieding op de sites ten aanzien van producten, diensten of programma’s is nietig op plaatsen waarvoor hiervoor een verbod geldt.

Beëindiging van de dienstverlening

U bevestigt dat en stemt in met het feit dat Ultradent naar eigen inzicht en zonder u vooraf in te lichten, uw toegang tot de sites kan stopzetten of opschorten indien Ultradent vaststelt dat u deze voorwaarden heeft geschonden of dat u andere regelingen en richtlijnen niet hebt opgevolgd die mogelijk samenhangen met uw gebruik van de sites of content. U stemt er tevens mee in dat Ultradent daarvoor gebruik zal maken van andere wettelijke of billijke mogelijkheden. Daarnaast stemt u ermee in dat Ultradent uw toegang tot de sites kan stopzetten of opschorten in het geval van (1) een verzoek daartoe door de wetshandhavingsinstanties of andere overheidsorganen; (2) een verzoek van uw kant om uw account op te heffen; (3) aanpassingen aan de sites of gedeelten daarvan of van beleid of voorwaarden die daarop van toepassing zijn; (4) stopzetting van de sites of het optreden van onverwachte technische kwesties of problemen; of (5) de eigen opvatting van Ultradent dat een dergelijke stopzetting of opschorting wordt vereist op grond van geldende wetgeving of om andere redenen opportuun is. U stemt ermee in dat Ultradent in geen enkel geval aansprakelijk is voor schade als gevolg van de stopzetting van uw toegang tot de sites of de content.

Vrijwaring

U stemt ermee in dat u Ultradent en haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtsverkrijgenden beschermt tegen, vrijwaart van en schadeloos stelt ten aanzien van aanspraken, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (waaronder ook, maar niet uitsluitend, de kosten van advocaten) die voortkomen uit: (1) uw toegang en gebruik van de sites of de content; (2) uw inbreuk op een of meerdere bepalingen die in deze voorwaarden genoemd staan; of (3) schending van toepasselijke wet- en regelgeving. Ultradent behoudt zich het recht voor om exclusief de verdediging en controle over te nemen ten aanzien van kwesties waarvoor u Ultradent dient te vrijwaren en u stemt ermee in om met de verdediging van Ultradent samen te werken in het geval van dergelijke claims. U stemt ermee in dat u dergelijke kwesties niet zult schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultradent.

Vrijwaring en beperking van de aansprakelijkheid

DE SITE EN DE CONTENT WORDEN U TER BESCHIKKING GESTELD OP EIGEN BATE EN SCHADE EN VOORZOVER BESCHIKBAAR EN ZIJN ALLEEN BEDOELD VOOR UW PERSOONLIJKE INFORMATIEDOELEINDEN, ZONDER ENIGE GARANTIES OF WAARBORGEN. ULTRADENT VRIJWAART ZICH, VOORZOVER DIT OP GROND VAN DE GELDENDE WETGEVING MOGELIJK IS, VAN ENIGE VERKLARING OF GARANTIE INZAKE DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OF ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. ALLE INFORMATIE OP DE SITES KAN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER DAT U DAARVAN OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT.

ULTRADENT KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIK VAN DE SITES OF HET VERTROUWEN DAT WORDT GESTELD IN CONTENT WAAR VIA DE SITES OF CONTENT VAN DERDEN TOEGANG TOE IS VERKREGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN OF VERLIES VAN GEGEVENS, OOK AL IS ULTRADENT UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITES EN VAN DE CONTENT OF CONTENT VAN DERDEN DIE OP DE SITES TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. UW ENIGE MOGELIJKHEID OM UITING TE GEVEN AAN UW ONTEVREDENHEID OVER DE SITES TEN AANZIEN VAN ULTRADENT IS DOOR ZELF TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITES. DEZE BEPERKING TEN AANZIEN VAN COMPENSATIE MAAKT DEEL UIT VAN DE AFSPRAKEN TUSSEN U EN ULTRADENT. ULTRADENT GEEFT GEEN ONBEPERKTE GARANTIE OF WAARBORGEN DAT DE SITES BEREIKBAAR ZIJN ZONDER ONDERBREKINGEN, ACTUEEL ZIJN, VEILIG ZIJN OF FOUTLOOS ZIJN. ULTRADENT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF LACUNES IN DE CONTENT OF IN DE CONTENT VAN DERDEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DOORGELINKT.

Geldende wetgeving en beslechting van geschillen

U stemt ermee in dat alle zaken die van doen hebben met uw toegang tot of gebruik van de sites en de content, evenals alle geschillen die daarmee verband houden, onder de wetgeving van de Verenigde Staten en van de deelstaat Utah vallen, ongeacht de daarin opgenomen bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving. U stemt in met de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de deelstaatrechtbanken en federale rechtbanken in Salt Lake City, Utah (VS) en doet afstand van mogelijke bezwaren tegen dergelijke jurisdictie of rechtsgebieden. De voorgaande bepaling ten aanzien van het rechtsgebied is niet van toepassing als u als consument gevestigd bent in de Europese Unie. Als u als consument gevestigd bent in de Europese Unie, dan kunt u uw rechtsvordering aanhangig maken in de rechtbanken van het land waar u gevestigd bent. Iedere rechtsvordering die u ten aanzien van deze voorwaarden of sites heeft moet worden geëffectueerd binnen een (1) jaar nadat de rechtsvordering of de reden voor de rechtsvordering tot stand is gekomen. Daarna is sprake van verjaring van de rechtsvordering. Er kan geen andere herstel worden geëist of ontvangen dan vergoeding van ‘out-of-pocket’-kosten, afgezien van het feit dat de winnende partij recht heeft op vergoeding van advocatenkosten en andere vergoedingen.

Algemeen

Deze voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en Ultradent ten aanzien van het gebruik van de sites en overstijgen andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die op het bovenstaande betrekking hebben. Indien Ultradent niet overgaat tot tenuitvoerlegging in het geval van schending van een van de voorwaarden, kan dit niet worden uitgelegd als vrijwaring van een van deze voorwaarden of van de rechten van Ultradent ten aanzien van de tenuitvoerlegging van deze voorwaarden. Ook kunnen bepaalde handelingen tussen Ultradent en u of een derde niet worden uitgelegd als een aanpassing van de bepalingen die in deze voorwaarden worden genoemd. Ultradent aanvaardt geen tegenvoorstellen ten aanzien van deze voorwaarden en dergelijke tegenvoorstellen worden hierbij categorisch afgewezen. In het geval dat een van de bepalingen in deze voorwaarden op grond van de uitspraken van een competente juridische instantie op enige wijze nietig is of niet ten uitvoer kan worden gelegd, dan zal die bepaling worden geschrapt of tot een noodzakelijk minimum worden ingeperkt en/of worden vervangen door een geldige bepaling die wel ten uitvoer kan worden gelegd. De resterende bepalingen blijven daarbij echter gelden, zodat de voorwaarden onverminderd van kracht blijven en kunnen worden geëffectueerd. Deze voorwaarden en de rechten en vergunningen die op grond daarvan worden toegekend kunnen door u niet worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder restricties of inperkingen worden toegewezen door Ultradent.


  1. Link naar het privacybeleid van Ultradent voor de publieksinterface

© 2024 Ultradent Products, Inc. Alle rechten voorbehouden.